Kancelaria EBIT oferuje następujące usługi:
Prowadzenie ksiąg handlowych
Prowadzenie ksiąg handlowych to usługa skierowana do firm, które chcą bądź zgodnie z przepisami są zobowiązane do prowadzenia pełnej rachunkowości. Do prowadzenia ksiąg handlowych Kancelaria stosuje program finansowo-księgowy Rewizor firmy Insert Sp. z o.o. z Wrocławia, program wysokiej jakości i uniwersalny, mogący spełniać wymagania różnych firm. W przypadku przedsiębiorstw dysponujących własnym programem Kancelaria prowadzi ewidencję z zastosowaniem programu klienta.
W ramach tej usługi sporządzane są sprawozdania finansowe roczne i okresowe stosownie do potrzeb klientów. Prowadzenie ksiąg handlowych obejmuje również ewidencję środków trwałych, ewidencję podatku VAT, podatku dochodowego, sporządzanie deklaracji podatkowych.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
Usługa ta dotyczy małych przedsiębiorców, którzy wybrali te formę ewidencji zdarzeń gospodarczych. Ewidencja prowadzona jest przy użyciu programu Rachmistrz firm Insert Sp. z o.o. we Wrocławiu. Program ten umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych małej firmy. W ramach tej usługi prowadzona jest również ewidencja podatkowa ( VAT, PIT) i sporządzane są deklaracje podatkowe.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i składek ZUS
Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i płac jest usługą uzupełniającą do prowadzenia rachunkowości. Oferowana jest firmom, które zlecą Kancelarii ewidencję rachunkową. Usługa obejmuje naliczanie wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, rozliczanie podatku od wynagrodzeń pracowników, sporządzanie deklaracji ZUS.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nadzór księgowy
Usługa nadzoru polega na stałym doradztwie w zakresie rachunkowości oraz podatków i dotyczy firm prowadzących ewidencję rachunkową we własnym zakresie. Usługa ta polecana jest dla firm dynamicznie się rozwijających, w których występują różnorodne zagadnienia. Nadzór księgowy obejmuje: doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości, weryfikację ksiąg rachunkowych, sprawdzenie poprawności prowadzonej rachunkowości pod kątem zgodności z ustawą
o rachunkowości, weryfikację bieżących i rocznych deklaracji podatkowych, nadzór nad przygotowaniem rocznych sprawozdań finansowych.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Doradztwo przy zakładaniu ksiąg rachunkowych
Usługa ta polecana jest szczególnie dla firm, które prowadzą ewidencje księgową we własnym zakresie, a które z mocy prawa zobowiązane są zmienić ewidencję księgową z książki przychodów i rozchodów na księgi handlowe (po przekroczeniu 800 tys. EUR obrotów). Zakres usługi obejmuje: doradztwo w zakresie sporządzenia spisu inwentarza, doradztwo w zakresie sporządzenia bilansu otwarcia, wyboru programu do pełnej ewidencji, opracowania zasad ewidencji i planu kont, doradztwo w zakresie ewidencji podatkowej, sporządzania sprawozdań finansowych.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Analizy i prognozy finansowe
Sporządzane w Kancelarii analizy ekonomiczno - finansowe dostarczają niezbędnych informacji na temat bieżącej oraz przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Uzupełnieniem analiz są prognozy finansowe w postaci budżetów czy też planów operacyjnych. Opracowywane prognozy pozwalają przedsiębiorcom określić wpływ planowanych działań na przyszłą sytuację finansową ich firm a także na określenie przyszłego zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie w postaci kredytu bądź pozyskania dotacji z UE. Opracowania zawierają oprócz przedstawienia danych liczbowych w formie tabeli i wykresów także interpretacje danych.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Badanie sprawozdań finansowych
Badanie sprawozdań finansowych zastrzeżone jest dla biegłych rewidentów wpisanych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Usługa badania sprawozdań finansowych oferowana przez nas obejmuje weryfikację ewidencji księgowej oraz rocznych sprawozdań finansowych firm a także skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych. Kancelaria EBIT Biegły Rewident Krystyna Oleś wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3534.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Audyt wykorzystania środków unijnych
Usługa ta polecana jest dla instytucji zobowiązanych na podstawie umów
o korzystanie ze środków funduszy UE do przeprowadzenia audytu. Audyt środków unijnych obejmuje ocenę prawidłowości i efektywności systemu zarządzania danym projektem i jego kontroli, ocenę prawidłowości ujęcia wydatków kwalifikowanych, potwierdzenie prawidłowości sprawozdawczości i monitoringu projektu, stwierdzenie czy błędy i nieprawidłowości w wykorzystaniu środków unijnych są wykrywane
i korygowane w odpowiednim czasie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 
Home | O firmie | Oferta | Strategia rozwoju | Kontakt i mapa

Copyright © Kancelaria EBIT Biegły Rewident Krystyna Oleś. Realizacja: Verakom